Анонс новин

« серпня 2020 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Гордість закладуmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні290
mod_vvisit_counterВчьора1164
mod_vvisit_counterЦього тижня290
mod_vvisit_counterМинулого тижня6886
mod_vvisit_counterЦього місяця8825
mod_vvisit_counterМинулого тижня27671
mod_vvisit_counterВсіх827115

Online (20 хвилин тому): 17
Ваш IP: 75.101.173.236
,
Зараз: 2020-08-10 06:35
Четвер, 24 листопада 2016, 21:21

Лист Міністерства освіти і науки України від 18 липня 2009 року № 1/9-470 «Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах»

Автор:  Адміністрація
Оцінити
(0 голоси)

Пiдбiр i використання iграшок для дiтей дошкiльного вiку у дошкiльному навчальному закладi

Органiзацiя предметного середовища у дошкiльному навчальному закладi повинна вiдповiдати завданням фiзичного i психологiчного благополуччя дошкiльника.

Базова програма розвитку дитини дошкiльного вiку «Я у свiтi» визначає основнi вимоги до його облаштування, а саме: рiзноманiтнiсть, варiативнiсть, доступнiсть для ознайомлення та використання iграшок, предметiв, фiзкультурного обладнання тощо.

Однiєю iз важливих складових предметного середовища є iграшки, що створюють оптимальнi умови для зростання практично умiлого, вправного у взаємодiї з предметним свiтом дошкiльника.

Розмаїття iграшок вимагає вiд дорослих, педагогiв та батькiв, виваженого пiдходу до їх пiдбору. Матерiали для гри повиннi створювати оптимально наповнене (без надлишку i недостачI) цiлiсне iгрове оточення, безпечне i комфортне для дитини.

Створення педагогiчно доцiльної системи iграшок неможливе без врахування вiкового принципу та принципу дiяльностi. З одного боку, властивостi та якостi iграшок повиннi бути близькими i зрозумiлими дитинi певного вiку, з iншого — кожна iграшка у взаємодiї з системою iграшок в цiлому, повинна сприяти виникненню iгрових цiлей та способiв дiї, притаманних наступному, вищому етаповi розвитку iгрової дiяльностi (за Л. С. Виготським — зона найближчого розвитку).

Необхiдно враховувати iншi аспекти педагогiчної класифiкацiї iграшок, вiдповiдно до якої iграшки розрiзняють за:

- ступенем готовностi (готовi, збiрно-розбiрнi, напiвфабрикати, — матерiали для виготовлення iграшок-саморобок);

- матерiалом (iграшки з деревини, тканини та хутра, паперу, гуми, пластмаси, металу та iнших матерiалiв);

- розмiром (дрiбнi (до 10см), середнi (спiврозмiрнi руцi дитина), великогабаритнi (вiд 35 см));

- за художньо-образним рiшенням (умовнi, прототиповi, реалiстичнI); Наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 11.09.2002 № 509 затверджено Типовий перелiк обов’язкового обладнання, навчально-наочних посiбникiв та iграшок у дошкiльних навчальних закладах, який пропонує загальну схему пiдбору iграшок за видами, а також їх орiєнтовну кiлькiсть на групу дiтей. Методичними рекомендацiями вiд 17.03.2006 № 1/9–153 «Пiдбiр i використання iграшок для дiтей раннього вiку у дошкiльних навчальних закладах» запропоновано асортимент iграшок для дiтей 2-го та 3-го року життя, який повинен забезпечувати удосконалення сенсорного досвiду малюкiв, пiдготувати їх до засвоєння сенсорних еталонiв, розумiння призначення предметiв, засвоєння способу дiї з ними, виховання культури взаємодiї з iгровими партнерами як передумови виникнення сюжетно-рольової гри.

Дошкiльний вiк знаменується становленням та розвитком сюжетно-рольової гри, яка є провiдним видом дiяльностi в цьому вiцi. Моделюючи вiдносини у свiтi дорослих, дiти засвоюють завдання, мотиви i норми iснування «дорослого» свiту. Дошкiльники оволодiвають рольовою поведiнкою, вiдображаючи взаємовiдносини людей з найближчого оточення. Розширене коло знань конкретного та бiльш загального характеру, розмаїття вражень вiд навколишнього свiту, багатший порiвняно з раннiм вiком особистий досвiд дитини потребує ширшого асортименту iграшок. Кiлькiсть однакових або подiбних iграшок зменшується, оскiльки дiти поступово оволодiвають спiльними сюжетно-рольовими iграми.

В молодшому дошкiльному вiцi iграшка спочатку є пiдказкою, «пусковим механiзмом» iгрового сюжету. Спостерiгається досить помiтна залежнiсть дитини 3–4 рокiв вiд запропонованого дорослим iгрового оточення. Для розгортання сюжету молодшi дошкiльники потребують всiєї сукупностi сюжетних iграшок, що задають iгрову ситуацiю. Це iграшки, якi вказують на мiсце подiї (будиночки, кухонне обладнання тощо), на iгрових персонажiв (ляльки, фiгурки, iгровi костюми або iншi специфiчнi атрибути, наприклад, халат лiкаря), а також iграшки, що iмiтують засоби людської дiяльностi (праска, посуд, iнструменти тощо).

Спостерiгається тенденцiя до зменшення розмiру iграшок. Проте iгровi предмети, пристосованi до зросту та ваги дiтей, не втрачають своєї актуальностi.

Старшi дошкiльники, розiгруючи складнi сюжети, розгортаючи режисерськi iгри, є менш залежними вiд предметно-iгрового оточення, вiд тих чи iнших iграшок. Ігровi дiї набувають узагальненостi, стають бiльш згорнутими, вiдбувається перехiд до внутрiшнього або мовного плану дiй («малюнка дiї»). Іграшки вiдiграють роль стимулу, пiдтримки одного чи декiлькох компонентiв iгрової ситуацiї, служать для актуалiзацiї життєвого досвiду дiтей, який негайно задiюється у грi.

Старшi дошкiльники потребують, з одного боку, реалiстичних, досконалих iграшок, що максимально передають ознаки та властивостi прототипу. Вони реалiзують потяг дiтей 5–6 рокiв до «справжнiх» предметiв. З iншого боку, високий рiвень розвитку творчої гри, необхiднiсть подальшої активiзацiї фантазiї дитини вимагає наявностi максимально умовних iграшок. Педагогiчно цiнними в цьому контекстi є iгровi модулi, великогабаритнi набори будiвельних матерiалiв. Такi iграшки та iгрове обладнання стають сюжетними, починають працювати» на iгровий задум пiсля творчого втручання дитини, намагання максимально задiяти iгровий простiр для вiдображення уявної iгрової ситуацiї.

Пропонуємо рекомендацiї щодо пiдбору та використання iграшок окремих видiв.

Ляльки. Фiгурки людей та тварин.

Цей вид iграшок традицiйно вiдносять до образних або iграшок-персонажiв. Саме вони є головними у виникненнi iгрового задуму, розгортаннi сюжету. Молодшi дошкiльники потребують ляльок середнього розмiру, з реалiстичною передачею образу (немовлята, однолiтки, дорослI). Здебiльшого у своїх iграх з лялькою молодшi дошкiльники перевтiлюються у дорослих з їх найближчого оточення (батькiв або вихователiв), а iграшку ототожнюють iз собою. Переважають побутовi сюжети. Вiдповiдно у своїй конструкцiї та зовнiшнiх характеристиках лялька для молодших дошкiльникiв повинна бути максимально функцiональною, з рухливими руками та ногами, зручною для купання та переодягання, з придатною для розчiсування перукою, рухливими очима. Також для цього вiку кориснi прототипнi (такi, що передають основнi характеристики прототипу) iграшки-персонажi вiдомих казок, мультфiльмiв, дитячих телевiзiйних передач.

Велике значення в молодшому дошкiльному вiцi мають м’яконабивнi iграшки, що стають предметом пiклування дитини i часто замiнюють ляльку (котики, собачки та iншi знайомi тварини). Вони мають бути функцiональними, з рухливим шарнiруванням, що дає можливiсть їх посадити, покласти спати, сповити та iн. Ляльки та фiгурки можуть бути обладнанi спецiальними пристроями (заводнi, такi, що ходять, розмовляють, танцюють тощо).

Дiти цього вiку використовують готовi iграшки, окремо та в наборах (домашнi та дикi тварини, їх дитинчата). Матерiалом для виготовлення ляльок та фiгурок можуть бути пластмаса, гума, деревина, тканина, штучне хутро. Хоча дiти молодшого дошкiльного вiку менш схильнi до «знайомства» з iграшками за допомогою рота, вимоги до санiтарно-гiгiєнiчної обробки, спосiб якої обов’язково має бути вказаний на етикетцi, залишаються жорсткими. Використання сучасних матерiалiв для виготовлення м’яконабивних iграшок дозволяє без шкоди для зовнiшнього вигляду прати їх у пральних машинах.

В старшому дошкiльному вiцi образнi iграшки виступають у двох виглядах. З одного боку, вони стають все бiльш реалiстичними, деталiзованими. З iншого, великого значення набувають iграшки з «крайнiм полюсом» умовностi. Останнi набувають характерних ознак, рис в процесi гри, в уявi дитини i дають безмежнi можливостi для розвитку фантазiї старших дошкiльникiв.

На етапi формування режисерських iгор дiти прагнуть мати не окремi iграшки, а сюжетнi та тематичнi набори. Як приклад, Барбi з iгровими аксесуарами, набори динозаврiв, роботiв тощо, розмiр яких дрiбний, придатний для розгортання режисерських iгор.

Предмети лялькового вжитку.

До цього виду iграшок вiдносять посуд, меблi, побутову технiку та засоби зв’язку, одяг та постiльну бiлизну. Найголовнiша вимога до цих предметiв — спiврозмiрнiсть з лялькою, що є iгровим центром.

Для молодших дошкiльникiв необхiдно пiдбирати iграшки з окремими функцiональними елементами: дверцятами, що вiдкриваються, ручками та кнопками, що повертаються, вмикаються тощо.

Старшi дошкiльники включають до гри широке коло побутових приладiв, якi спостерiгають у реальному життi (пилососи, фени, мiкрохвильовi печi, пральнi машини та iнше). Особливо цiнним для дiтей цього вiку є iграшки, що дозволяють виконати дiю, максимально наближену до реальної, а не просто її iмiтацiю. Прикладом є швейна машинка, що справдi шиє, дозволяє «швачцi» одягнути ляльку. Такi iграшки поєднують гру з результативною практичною дiяльнiстю.

Іграшки можуть бути виготовленi з рiзноманiтних матерiалiв, в тому числi з порцеляни. Крiм готових, дiти використовують збiрно-розбiрнi iграшки, а в старшому дошкiльному вiцi — набори напiвфабрикатiв i заготовок для виготовлення атрибутiв для сюжетно-рольових iгор.

Транспорт. Технiка. Споруди. Інструмент iмiтацiйний.

У дошкiльному вiцi асортимент iграшок цього виду значно розширюється.

Молодшi дошкiльники потребують iграшкових автомобiлiв знайомих марок, окремi види будiвельної та сiльськогосподарської технiки (пiдйомний кран, екскаватор, трактор). Розмiр iграшок середнiй. Конструкцiя технiки має бути такою, що дозволяє дитинi пiднiмати кузов або вантаж, крутити, насипати, котити. Технiчнi iграшки можуть бути обладнанi заводним або iнерцiйним механiзмом. Дiти цього вiку охоче граються технiкою великого розмiру. Бажано мати пару таких iграшок, об’єднаних тематично (наприклад, вантажiвка i пiдйомний кран). Граючись з ними, дiти будують простий ланцюжок iгрових дiй (навантажити, перевезти, розвантажити тощо). Виникненню спiльних iгор з однолiтками сприяє використання iгрової атрибутики, наприклад, жезла регулювальника дорожньо-транспортного руху.

Дiти старшого дошкiльного вiку потребують бiльш складних за конструкцiєю i механiзмами дiї iграшок. Добре, якщо в технiчних iграшках є зрозумiлим їх устрiй, принцип дiї. Дiти 5 рокiв потребують пневматичних, електронних, iз запрограмованими дiями iграшок. Особливу зацiкавленiсть вони виявляють до складних технiчних iгор типу «Автоперегони», «Велотрек», електрифiкованої залiзницi, дiючих збiрних моделей типу «Lego», а також тематичних наборiв «Аеропорт», «Залiзниця», «Рiчковий порт».

Слiд зазначити, що в старшому дошкiльному вiцi функцiю транспорту або споруд можуть виконувати iгровi полiфункцiональнi модулi, елементи великогабаритного конструктора, а також предмети, що не є iграшками: стiльцi, диваннi подушки тощо.

Розвитку режисерських iгор сприяють iграшки-макети. За визначенням Н. О. Короткової, це предмети, що є зменшеними копiями реальних споруд (будинкiв, замкiв), а також iграшки, що моделюють мiський та природний ландшафт.

Іграшки для iгор з пiском, водою та снiгом

Цей вид iграшок дозволяє удосконалити чуттєвий досвiд дiтей i практично пiзнати властивостi рiзноманiтних матерiалiв. Наявнiсть пiсочних наборiв з лопатками, граблями, ситечками, рiзноманiтними формами є актуальною протягом усього дошкiльного дитинства. У молодшому дошкiльному вiцi складовi наборiв мають бути спiврозмiрними руцi дитини. Старшi дошкiльники використовують пiсочнi набори бiльшого розмiру. Збагаченню сюжетiв iгор з пiском, водою та снiгом допомагає використання iграшок iнших видiв: будiвельних наборiв, технiки, споруд, iграшок-саморобок для води, рiзноманiтних фiгурок. Для старших дошкiльникiв пропонують набори для дослiдiв з природнiм матерiалом та рiзноманiтнi гiдроспоруди.

Настiльнi iгри

Цi iгри посiдають особливе мiсце в системi засобiв педагогiчного впливу на дитину. Бiльшiсть iгор для дiтей дошкiльного вiку побудованi на малюнках, що дають зображення предметiв i явищ навколишньої дiйсностi дещо iзольовано, пiдкреслюючи їх характернi риси. Малюнок робить їх бiльш доступнiшими, чiткiшими, зрозумiлiшими дiтям. Можливiсть вiльного багаторазового розглядання малюнкiв допомагає усвiдомити, згадати враження з навколишньої дiйсностi.

Крiм обсягу знань, якi закладено у змiст настiльних iгор, цей вид iграшок значною мiрою впливає на художнiй i емоцiйний розвиток дiтей, сприяє вихованню навичок органiзованої поведiнки, привчає виконувати правила, вмiти долати програш.

Проте, настiльнi iгри мають педагогiчний вплив лише тодi, коли вiдповiдають обсягу знань дитини, а iгровий принцип, закладений в основу тiєї чи iншої гри, доступний дiтям певної вiкової групи. Всi iгри подiлити на шiсть груп:

1) iгри на порiвняння, тотожнiсть, об’єднання, класифiкацiю предметiв (лото, домiно, парнi картинки, квартети);

2) iгри на складання, конструювання, збирання предметiв з окремих частин (розрiзнi картинки, мозаїки);

3) iгри розважально-пiзнавального плану з маршрутом (маршрутнi iгри);

4) iгри на розвиток комбiнаторних здiбностей, логiчного мислення (шахово-шашковi iгри);

5) iгри на розвиток дрiбної моторики, координацiї рухiв, окомiру (див. роздiл «Спортивно-моторнi iграшки»);

6) iгри на допомогу у навчаннi (вiкторини, абетки на кубиках).

Змiст парних картинок для дiтей певного вiку диференцiюється таким чином: для молодших дошкiльникiв — це предмети найближчого оточення (одяг, посуд, iграшки, рослини, тварини, деякi соцiальнi явища (свята, праця людей). Для старших дошкiльникiв — це класифiкацiя предметiв за певними ознаками, предмети в рiзних ситуацiях, тотожнi за кольором або подiбнiстю дiй. Залежно вiд вiку дiтей парнi картини можна давати з певним ускладненням: пiдшукати картинку за зразком, за допомогою зорової пам’ятi, за назвою. Подiбнi завдання ставляться i пiд час гри у лото. У цiй грi предмети об’єднуються за певною ознакою. Для молодших дошкiльникiв на великих картинках повинно бути зображено не бiльше 4-х предметiв. У старшому дошкiльному вiцi використовують лото з рiзною композицiєю малюнкiв, ширшою тематикою.

У розрiзних картинках особливе значення придiляється зображенню окремого предмета або сюжету. Для дiтей молодшого дошкiльного вiку — це зображення окремих предметiв на нейтральному тлi. Воно повинно бути чiтким з виявом характерних ознак зображеного. Для старших дошкiльникiв сюжети малюнкiв можуть бути досить складними (сюжети казок, оповiдань, мультфiльмiв), розрiзи зробленi по дiагоналi, а також фiгурнi.

Маршрутнi iгри варто пропонувати дiтям починаючи з 4,5–5 рокiв. Сюжет гри повинен бути знайомий дiтям (пригоди улюблених героїв, пригоди персонажiв, цирк тощо). Ігри для старших дошкiльникiв ускладнюються як за сюжетом, так i за iгровими дiями. Гравцям доводиться обирати найкращi маршрути до фiнiшу, аналiзувати свої дiї, передбачати хiд гри.

Ігри шахово-шашкового типу найскладнiшi для дiтей дошкiльного вiку, побудованi на складних правилах, що регулюють хiд фiгур. Такi iгри вимагають вiд дитини великої зосередженостi, вмiння дiяти за дiями партнерiв, будувати план гри, передбачати дiю суперника, тримати всi фiгури в полi зору. Завдяки такiй специфiцi шахово-шашковi iгри доступнi лише старшим дошкiльникам.

Сенсорнi iграшки

Цей вид iграшок в молодшому дошкiльному вiцi сприяє подальшому формуванню уявлень про кольори та їх вiдтiнки, форми, спiввiдношення величин i засвоєння вiдповiдних назв, а також розвитку окомiру. Крiм будiвельних наборiв (див. роздiл «Будiвельно-конструктивна iграшка»), молодшим дошкiльникам пропонують рiзнокольоровi пiрамiди з поступовим зменшенням дiаметру кiлець (вiд 5 кiлець), багатостержньовi пiрамiди з насадками однiєї форми та кольору на стержень (на кожному — iншI); пiрамiди з поєднанням кольорiв та їх вiдтiнкiв (по 2 вiдтiнки кожного кольору); вкладинки рiзної величини, iграшки типу мотрiйок, намисто для нанизування з порiвняно великими деталями, геометричнi та силуетнi лото.

В старшому дошкiльному вiцi необхiдно ускладнити завдання на аналiз кольору, форми, величини. Дiтям цього вiку потрiбнi однокольоровi пiрамiди з кiльцями рiзних вiдтiнкiв за свiтлотою, тематичнi однокольоровi пiрамiди з бiльшою кiлькiстю кiлець (вiд 10 кiлець); пiрамiди з тонкою градацiєю вiдтiнкiв кольору; багатостержньовi пiрамiди зi складними рiзновидами однiєї i тiєї ж форми, цилiндри-вкладинки з 10-и елементiв рiзної висоти, рiзнокольоровi механiчнi та ручнi дзиґи, лото «Колiр i форма», калейдоскопи. Іграшки для нанизування стають сюжетними i пропонуються у виглядi наборiв для творчостi (наприклад «Намисто для ляльки»).

Для розвитку сенсомоторики (узгоджених дiй руки i очей), розвитку дрiбних м’язiв руки, сприйняття кольору, закрiплення уявлення про властивостi предметiв та їх положення у просторi особливо цiнними є рiзнi види мозаїк. Молодшим дошкiльникам пропонують геометричнi площиннi мозаїки, а також круглi (кнопочнI) мозаїки з порiвняно великими елементами. Дiтям старшого дошкiльного вiку пропонують геометричну мозаїку з рiзними кольоровими та розмiрними поєднаннями форм, круглу мозаїку з дрiбними елементами, фiгурну мозаїку з полями-пiдкладками рiзної форми, а також орнаментальну мозаїку.

Перелiк iграшок, що сприяють вихованню сенсорної культури дiтей насправдi набагато ширший, оскiльки всi рiзнокольоровi, озвученi, музичнi iграшки так чи iнакше формують уявлення дiтей про властивостi предметiв, удосконалюють дiяльнiсть органiв чуття. В цьому контекстi важливо пiдбирати iграшки приємних, чистих, яскравих, гармонiйно поєднаних кольорiв, з приємним звучанням, виготовлених з матерiалiв рiзної фактури.

Спортивно-моторнi iграшки

У молодшому дошкiльному вiцi спортивнi iграшки призначенi для подальшого розвитку рухiв дiтей, стимулювання загальної рухової активностi, бажання брати участь у рухливих iграх та фiзичних вправах разом з дорослими та iншими дiтьми.

Для спортивних iгор пропонуються м’ячi середнього та великого розмiру, оскiльки впiймати руками маленький м’яч дитинi цього вiку важко через вiдсутнiсть чiткої координацiї рухiв. Молодшим дошкiльникам для розвитку основних груп м’язiв необхiднi рiзноманiтнi вiтрячки, обручi, педальнi машини, трьохколiснi велосипеди. Для тренування вестибулярного апарату необхiднi гойдалки, коники-гойдалки. Іграшками, що допомагають дитинi вжитися в образ, вiдобразити певну роль, є елементи костюмiв для рухливих iгор («Зайцi i вовк», «Жабки i журавлi» тощо).

У старшому дошкiльному вiцi необхiдно розвивати координацiю рухiв, дрiбну моторику рук. Група спортивних iграшок у цьому вiцi поповнюється мiкромоторними настiльними iграми (хокей, футбол, бiрюльки, блошки, бiльбоке тощо).

У процесi оволодiння спортивними iграми (бадмiнтоном, кеглями, городками тощо) старшi дошкiльники розвивають спритнiсть, влучнiсть, витримку, вчаться неухильно дотримуватись правил, гiдно програвати.

Будiвельно-конструктивна iграшка

Для молодших дошкiльникiв необхiднi будiвельнi набори, виготовленнi з деревини. Всi елементи повиннi бути кратнi кубику. Такий набiр дозволяє знайомити дитину з рiзними геометричними формами, що мають еталонне значення. Будiвельнi набори мають бути укомплектованi достатньою кiлькiстю основних деталей: кубикiв, цеглинок, пластин. Їх деталi повиннi бути у двох розмiрах: маленькi (кубик 4–5 см) i великi (кубик 10 см), вiдповiдно, для iгор на столi та пiдлозi. Для використання конструкцiй в сюжетнiй грi до будiвельних наборiв додають фiгурки людей i тварин. Молодшi дошкiльники потребують конструкторiв з пазовим способом з’єднання деталей (тип «Lego»), виготовлених з пластмаси яскравих кольорiв. Розмiр деталей повинен бути спiврозмiрним руцi дитини. Деталi мають з’єднуватися без надмiрних зусиль i мiцно триматися.

Будiвельнi набори для дiтей 5–6 рокiв повиннi складатися, крiм основних деталей, з призм, арок, брускiв, цилiндрiв, сфер, напiвсфер. Набори можна доповнити архiтектурними прикрасами, фiгурками людей, елементами ландшафту. Тематичнi будiвельнi набори доповнюються рамами, балконами, блоками, арками, баштами, колонами. Стосовно художнього вирiшення конструктивно-будiвельних iграшок слiд вiддавати перевагу наборам з одноколiрними основними деталями, що поєднуються з яскравими декоративними елементами.

У старшому дошкiльному вiцi деталi конструкторiв зменшуються за розмiром, урiзноманiтнюються за способом з’єднання. В асортиментi iграшок дiтей цього вiку з’являються гвинтовi конструктори, виготовленнi з пластмаси та металу.

Для дiтей всiх вiкових груп важлива якiсть упаковки конструктивно-будiвельних iграшок. Варто вiддавати перевагу дерев’яним ящикам, пластмасовим вiдерцям, що дозволяють зручно зберiгати деталi конструкторiв та будiвельних наборiв, привчають дiтей до охайностi. Для старших дошкiльникiв важливе значення має змiст експлуатацiйної документацiї (iнструкцiї до збирання), що повинна мiстити способи з’єднання деталей, зразки будiвель.

Театральнi iграшки.

Для молодших дошкiльникiв вихователь повинен мати ляльки-рукавички (бi-ба-бо), пальчиковi ляльки, виготовленi з легких матерiалiв (пап’є-маше, тканина, хутро). Вимоги до образного вирiшення театральних ляльок аналогiчнi до звичайних ляльок та фiгурок. Театральнi iграшки для дитячого садка — це iграшки для близького споглядання. Образи мають бути приємними, емоцiйно привабливими, не лякати дiтей (навiть якщо персонаж негативний). Для самостiйного використання молодшим дошкiльникам пропонують тiльки театр iграшок.

До театральних iграшок також вiдносять елементи костюмiв, що зазвичай знаходяться в куточках ряження i мають велике педагогiчне значення для формування рольової поведiнки дiтей.

Для дiтей старшого дошкiльного вiку набори або окремi театральнi iграшки вiдповiдають таким же вимогам, що i на попередньому вiковому етапi. Старших дошкiльникiв знайомлять з тiньовим театром, а також навчають керувати нескладними ляльками марiонетками та тростинними ляльками. Протягом всього дошкiльного вiку актуальним є використання театру iграшок та площинного театру вiдповiдно до тематики казок, iнших лiтературних творiв. Конструкцiя iграшки-рукавички для старшого дошкiльника повинна забезпечувати зручнiсть використання, вiдповiдно до ергономiчних особливостей дитячої руки.

Неприпустимим для дошкiльних навчальних закладiв є використання iграшок, якiсть яких не пiдтверджено вiдповiдною документацiєю. Насамперед, йдеться про сертифiкат вiдповiдностi та висновок Державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи. Педагогiчну доцiльнiсть використання iграшки або навчально-наочного iгрового посiбника для дiтей певного вiку визначає Мiжвiдомча рада з iграшок та навчально-наочних iгрових посiбникiв при МОН України (далi — Рада). Рада розглядає новi зразки, що впроваджуються у виробництво, забезпечує проведення їх психолого-педагогiчної та художньо-технiчної експертизи. Документом, який засвiдчує якiсть iграшки, є витяг з протоколу засiдання Ради.

Якщо з певних причини немає можливостi пересвiдчитись у наявностi згаданих вище документiв, слiд звертати увагу на те, що iграшка має супроводжуватися обов’язковими маркувальними даними на етикетцi або упаковцi (найменування виробника, його реквiзити, вiкова адресованiсть). Вiдсутнiсть цiєї iнформацiї, особливо найменування конкретного виробника, — це сигнал тривоги для дорослого, оскiльки являє потенцiйну небезпеку для дитини. Про низьку якiсть iграшок свiдчить неприємний рiзкий запах, наявнiсть гострих країв, використання неприємних на дотик (липких, жорстких тощо) матерiалiв. Проте, навiть за умови використання якiсних сучасних матерiалiв, наявностi необхiдних маркувальних даних, категорично забороняється пропонувати дiтям дошкiльного вiку iграшки, що провокують раннi сексуальнi прояви, агресивнiсть, цинiчне ставлення до загальнолюдських цiнностей. Це стосується фiгурок «озброєних до зубiв» суперменiв, детальну iмiтацiю холодної та вогнепальної зброї, настiльнi та iнших видiв iгор, в яких купують i подають зброю, фiзично знищують умовного противника або iгрового партнера, успiх, перемога досягаються насильницькими дiями.

Пропонуємо орiєнтовний перелiк iграшок для дiтей дошкiльного вiку.

Таблиця
до листа Мiнiстерства освiти i науки України
вiд 27.11.07 № 1/9-470

Іграшки для дiтей дошкiльного вiку з розрахунку на групу дiтей


Назва

Одиниця вимiру

Для групи дiтей вiку

Мiсце зберiгання та використання

молодшого дошкiльного

середнього та старшого дошкiльного

методичний кабiнет

Ляльки, фiгурки тварин та людей

Ляльки

немовля

шт.

10

2

однолiток

-

5

5

дорослий

-

2

5

лiтературний персонаж

-

5

М’яконабивнi

тварина

-

15

15

лiтературний персонаж

-

5

10

Фiгурки

;

дитина, дорослий

наб.

10

5

тварина

-

20

5

лiтературний персонаж

-

5

5

Предмети лялькового вжитку

Посуд дитячий та ляльковий

столовий

-

2

1

чайний

-

2

1

кавовий

-

1

кухонний

-

2

1

Меблi для ляльок

спальня

-

1

1

їдальня

-

1

вiтальня

-

1

кухня

-

1

1

класна кiмната

-

1

ванна

-

1

1

Побутова технiка та засоби зв’язку

телефон

шт.

4

1

телевiзор

-

1

праска

-

4

1

холодильник

-

1

пральна машина

-

1

м’ясорубка

-

1

мiксер, кавоварка*

-

1

пилосос*

-

1

мiкрохвильова пiч*

-

1

плити

-

2

1

Лялькова постiльна бiлизна та одяг

постiльна бiлизна

наб.

3

3

одяг (сезонний, святковий, професiйний)

-

3

5

галантерея, бiжутерiя

-

5

Набори iгрового обладнання та атрибутiв для сюжетних iгор

лiкарня

-

1

1

перукарня

-

1

1

школа

-

1

дитячий садок, майданчик

-

1

магазин

-

1

1

пошта

-

1

залiзниця

-

1

ферма

-

1

зоопарк

-

1

вуличний рух

-

1

ательє

-

1

пральня

-

1

корабель

-

1

санки

шт.

4

1

коляска

-

4

2

гойдалка

-

2

1

Транспорт, технiка, споруди

Транспорт шосейний

автомобiль легковий

-

5

5

автомобiль вантажний

-

5

5

автобус

-

2

2

тролейбус

-

2

2

спецiальний (швидка допомога, пожежна тощо)

-

10

Транспорт колiйний

трамвай*

-

2

2

потяг, електричка*

-

2

2

метро поїзд*

-

1

Транспорт водний

пароплав

-

2

2

катер

-

3

2

човен

-

3

2

Транспорт повiтряний

лiтак

-

5

2

гелiкоптер

-

2

супутник

-

2

космiчний корабель

-

2

ракета повiтряна

-

2

повiтряна куля

-

1

Технiка будiвельна

екскаватор

-

2

2

вантажний кран

-

2

бульдозер

-

2

2

бетонозмiшувач*

-

2

грейдер*

-

2

каток*

-

2

Технiка сiльськогосподарська

трактор

-

2

2

комбайн

-

1

сiвалка

-

1

крупногабаритна iграшкова технiка*

-

2

3

Споруди

гараж*

набiр

2

1

автопаркiнг*

-

1

бензозаправка*

-

1

автоцентр*

-

1

мiст*

-

1

зупинка*

-

1

вокзал*

-

1

естакада*

1

Інструмент iмiтацiйний

молоток

шт.

2

1

викрутка

-

2

1

лещата

-

2

1

гайковий ключ

-

2

1

iнше

-

2

1

Іграшки для iгор з пiском, водою та снiгом

лопатка, совок, граблi

-

10

10

вiдерце

-

10

10

ситечко

-

10

10

тачка, возик

-

2

2

форми для пiску та снiгу

набiр

2

2

набори для дослiдiв з пiском, водою, снiгом

-

2

4

гiдроспоруда: млин, шлюзи, фонтанчики*

-

1

3

Настiльнi iгри

парнi картинки

набiр

3–5

3–5

розрiзнi картинки

-

3–4

5–8

лото

-

2–4

4

кубики з картинками

-

5–6

3

домiно

-

3

квартет

-

3

маршрутнi iгри

-

3–6

шашковi iгри

-

2

шашки

-

1

шахи

-

1

вiкторини*

-

2-3

кросворди*

-

2

головоломки*

-

3–5

iгри-атракцiони*

-

3–4

Сенсорнi iграшки

пiрамiди

шт.

10

10

втулки

-

10

10

iграшки для нанизування, шнурування, втикання, зав’язування, загвинчування

-

5

5

iгровi центри з рiзноманiтним руховим, звуковим та свiтловим оснащенням

-

5

Спортивно-моторнi iграшки

Для розвитку дрiбних м’язiв рук

мiнi-бiльярд

набiр

1

мiнi-баскетбол

-

1

мiнi-футбол

-

1

мiнi-городки

-

1

мiнi-хокей

-

1

мiнi-крокет

-

1

мiнi-кеглi

-

1

бiльбоке

-

1

бiрюльки, блошки

-

1

шар в лузу

-

1

китайськi палички

-

1

тири

-

1

атракцiон з елементами метання та координацiї рухiв

-

1

Для розвитку дихання

кулька повiтряна

шт.

2

2

вiтрячок та iнше

-

2

2

Для розвитку загальних груп м’язiв та координацiї рухiв

сухий басейн

-

1

1

гойдалка

-

1

1

ходунки

-

2

ходулi

-

1

каталка (з рухомими деталями на мотузцi чи паличцI)

-

10

м’ячi d = 20–25 см d = 10–12 см d = 6–8 см

-

555

555

м’яч надувний

-

5

бадмiнтон

набiр

3

городки

-

3

серсо

-

3

кiльцекид

-

3

кеглi

-

3

тири

-

1

Оптичнi iграшки

перископ

шт.

1

калейдоскоп, ролейскоп

-

1

1

бiнокль, пiдзорна труба

-

1

1

стереоскоп

-

1

iграшка з оптичним ефектом

-

1

1

Будiвельно-конструктивнi iграшки

великий будiвельний матерiал

набiр

1

1

настiльний будiвельний матерiал

-

2

3

набiр кубикiв i цеглинок

-

3

конструктор великогабаритний унiверсальний

-

1

1

конструктор настiльний унiверсальний:пазовийгвинтовий

-

3

33

тематичний будiвельний матерiал

-

2

тематичний конструктор з рiзними способами з’єднання:пазовийгвинтовий

-

22

збiрно-розбiрна iграшка

шт.

4

10

Театральнi iграшки

театр рукавичок

набiр

1

1

театр тiньовий

-

3–5

театр пальчиковий

-

3

3

театр iграшок або площиний

-

3

5

театральнi ляльки великi

-

3

окремi театральнi iграшки-марiонетки або тростиннi

-

3

костюм театральний

шт.

10

Ігрове обладнання для театральних iгор та iгор драматизацiй

театральна ширма

-

1

екран для тiньового театру

-

1

елементи декорацiй та споруд для iгор драматизацiй

набiр

2

5

обладнання для куточка ряження

-

1

Змінено Четвер, 24 листопада 2016, 21:46

Останнє від Адміністрація

Написати відгук